pocitadlo

Školné

(platné od 1. 1. 2018)

Vzdělávací centrum Salomon Family Preschool je součástí neziskové obecně prospěšné společnosti Salomon Family. Školné se hradí na účet Salomon Family o.p.s. měsíčně předem, k 15. kalendářnímu dni v měsíci, který předchází měsíci, za který se školné hradí. (např. platba za říjen je splatná k 15. září)

Bankovní údaje: č. účtu: 224026525/0300 (ČSOB)

1. CENÍK ŠKOLNÉHO – PŘI ZÁPISU NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK s výpovědní lhůtou

Zvýhodněné školné při zapsání dítěte do vzdělávacího centra na celý školní rok, tj. do 30. 6. Vzdělávací centrum se zavazuje po celý školní rok zajistit a držet dítěti místo a zachovat stejnou výši školného. Za neodchozené dny se školné nevrací. V případě potřeby ukončit docházku před koncem školního roku činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce, než ve kterém bylo písemně doručeno oznámení o ukončení docházky.

Jednorázový registrační poplatek při zápisu dítěte do vzdělávacího centra je 1.000,- Kč.
Sourozenecká sleva činí 900,-Kč z celodenního měsíčního školného za každé dítě.

Docházka Celodenní 8:00-17:30 Polodenní 8:00-13.00 nebo 12.30-17.30
5 dnů v týdnu 7.900,- Kč / měsíc 7.400,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu 6.900,- Kč / měsíc 6.400,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu 5.900,- Kč / měsíc 5.400,- Kč / měsíc
2 dny v týdnu 4.900,- Kč / měsíc 4.400,- Kč / měsíc
1 týden 3.000,- Kč 2.500,- Kč
1 hodina 150,- Kč 150,- Kč
1 den 600,- Kč 500,- Kč

2. CENÍK ŠKOLNÉHO – KRÁTKODOBÁ DOCHÁZKA (1-3 měsíce) či docházka na dobu určitou
Školné při docházce na dobu určitou se hradí za celé objednané období předem.
Docházka končí ke sjednanému dni bez nutnosti podávat výpověď.
Vzdělávací centrum je povinno zajistit a držet volné místo dítěti pouze po dobu, která byla sjednána a uhrazena.
Za objednané, ale neodchozené dny či měsíce se školné nevrací, centru náleží školné v plné výši.

Jednorázový registrační poplatek se v případě krátkodobé docházky se nevybírá.
Sourozenecká sleva činí 900,-Kč z celodenního měsíčního školného za každé dítě.

Docházka Celodenní 8:00-17:30 Polodenní 8:00-13.00 nebo 12.30-17.30
5 dnů v týdnu 9.900,- Kč / měsíc 9.400,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu 8.900,- Kč / měsíc 8.400,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu 7.900,- Kč / měsíc 7.400,- Kč / měsíc
2 dny v týdnu 6.900,- Kč / měsíc 6.400,- Kč / měsíc
1 týden 4000,- Kč 3.500,- Kč
1 den 900,- Kč 1/2 den 700,- Kč (5 hodin)
1 hodina 1. hod 200,- Kč 2. a další 150,- Kč

Školné zahrnuje: zahrnuje péči o dítě ve vzdělávacím centru dle zvoleného rozsahu docházky,
vzdělávací program v bilingvním prostředí (český jazyk, anglický jazyk), každodenní předškolní přípravku pro předškoláky Škola před školou (bez pomůcek), narozeninové oslavy, dětský den.
Školné nezahrnuje stravné a další placené aktivity kulturní či sportovní. Děti hradí vstupné do divadel a za sportovní akce a výlety dle skutečnosti. Vklad do kulturního fondu činí na počátku roku 500,- Kč a je zúčtován každé pololetí. Případný zůstatek ve fondu je vrácen na konci školního roku. Děti, které se přihlásí do Předškolní přípravky, hradí jednorázový příspěvek na výukové pomůcky ve výši 1500,- Kč na kalendářní rok.

  Platby:Školné se platí ve stejné měsíční výši po celý školní rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci. Školné je splatné předem, do 15. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. Školné se platí na účet číslo: 224 026 525/0300 u ČSOB (při platbě uveďte jméno dítěte a měsíc, za které školné hradíte) 

  Příspěvek do kulturního fondu činí 500,-Kč za pololetí. Platí se v hotovosti v září a v únoru, zúčtovává pololetně.

  Platby za odpolední zájmové kroužky se platí pololetně v hotovosti či na účet jednotlivým lektorům kroužků dle jejich dispozic.


Provoz vzdělávacího centra probíhá od září do června.
V červenci nabízíme zájemcům letní provoz s možností si zvolit rozsah docházky dle potřeby.

Vzdělávací centrum Salomon Family Preschool je uzavřeno: (viz. tabulka níže)

   

 • v měsíci srpnu , ve státní svátky, o vánočních prázdninách, o jarních prázdninách – viz. organizace šk. roku Salomon Family
 • Organizace školního roku

  Školní rok 2017-18 začíná v pondělí 4. 9. 2017, končí v pátek 29. 6. 2018.

  Školní rok 2018-19 začíná v pondělí 3. 9. 2018, končí v pátek 28. 6. 2019.

  V případě dostatečného zájmu ze strany rodičů navazuje letní program v měsíci červenci.

  Vzdělávací centrum se otevírá v 8.00 hodin a uzavírá v 17.30 hodin.

  Příchody a odchody dětí:

  Příchod dětí probíhá mezi                     8.00 až 9.00 hodin

  Odchod dětí po obědě mezi              12.30 až 13.00 hodin

  Odchod dětí odpoledne                    15.30 až 17.30 hodin

  Vzdělávací centrum je uzavřené:

  Školní rok 2017-18

   

čtvrtek 28. 9. 2017 Den české státnosti
sobota 28. 10. 2017 Den vzniku samostatného Československého státu
pátek 17. 11. 2017 Den boje za svobodu a demokracii
neděle 24. 12. 2017 Štědrý den
pondělí 25. 12. 2017 1. svátek vánoční
úterý 26. 12. 2017 2. svátek vánoční
pondělí 1. 1. 2018 Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
pátek 30. 3. 2018 Velký pátek
pondělí 2. 4. 2018 Pondělí velikonoční
úterý 1. 5. 2018 Svátek práce
úterý 8. 5. 2018 Den vítězství
čtvrtek 5. 7. 2018 Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
pátek 6. 7. 2018 Den upálení Mistra Jana Husa

O vánoční prázdninách 25. 12., 26. 12. + 27. – 29. 12. 2017
V termínu jarních prázdnin Prahy 1 5. 2. – 11. 2. 2018

Školní rok 2018-19 

pátek

 

28. 9. 2018

 

Den české státnosti

neděle 28. 10. 2018 Den vzniku samostatného Československého státu
sobota 17. 11. 2018 Den boje za svobodu a demokracii
pondělí 24. 12. 2018 Štědrý den
úterý 25. 12. 2018 1. svátek vánoční
středa 26. 12. 2018 2. svátek vánoční
úterý 1. 1. 2019 Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
pátek 19.4. 2019 Velký pátek
pondělí 22. 4. 2019 Pondělí velikonoční
středa 1. 5. 2019 Svátek práce
středa 8. 5. 2019 Den vítězství
pátek 5. 7. 2019 Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
sobota 6. 7. 2019 Den upálení Mistra Jana Husa
24. – 31. 12. 2018 O vánoční prázdninách
11. – 15. 2. 2019 V termínu jarních prázdnin Prahy 1

  Vzdělávací centrum Salomon Family Preschool 

  Jungmannovo nám. 751/19, Praha 1, 110 00, Františkánská zahrada
  tel.: 739 447 941 – lektoři, omluvenky
  tel.: 733 376 232 – ředitelka Jana Meixnerová
  Email:salomonfamilyops@gmail.com
  Web:www.salomonfamily.cz
  Fb:www.facebook.com/salomonfamily/
  Bankovní údaje: č. účtu: 224026525/0300 (ČSOB)
  IBAN CZ76 0300 0000 0002 2402 6525, BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Další informace