Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Vážení rodiče,
v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“) si vás dovolujeme informovat, že o vaší osobě a osobě vašeho dítěte zpracováváme osobní údaje, které jste
nám poskytli.
Kdo je správcem vašich osobních údajů a údajů vašeho dítěte a jak jej můžete
kontaktovat?

Správcem vašich osobních údajů a údajů o vašem dítěti, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování
vašich osobních údajů, je Salomon Family o.p.s., se sídlem Na Barikádách 439, Praha 9–Čakovice, 196 00, IČ:
284 39 643 (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím
telefonu na čísle 420/774 435 317 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese salomonfamilyops@gmail.com.
Za jakým účelem osobní údaje o vás a vašem dítěti zpracováváme?
Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte zpracováváme výhradně v souvislosti se vzděláváním vašeho dítěti
v Salomon Family o.p.s. Údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli vést školní dokumentaci a poskytovat
vašemu dítěti vzdělávací služby podle vzdělávacího programu Salomon Family o.p.s. Vaše osobní údaje mohou být
dále využity k plnění dalších povinností ve vztahu k orgánům státní správy. Osobní údaje v podobě
fotodokumentace a audiovizuálních záznamů budou používány k propagaci a prezentaci Salomon Family o.p.s.,
v podobě listinné a elektronické, pokud jste s jejich zveřejněním vyjádřili souhlas. Pokud jste vyjádřili souhlas,
budou vaše osobní údaje zpracovány také k tomu, abychom vás mohli informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání
vašeho dítěte a mohli vám zasílat informace k vzdělávacímu programu, zprávy s organizačními sděleními a
aktualitami, pozvánky na školní akce, nabídky zájmových a mimoškolních aktivit.
Na základě, čeho je správce oprávněn vaše osobní údaje a údaje o vašem dítěti
zpracovávat?

Vaše osobní údaje a údaje o vašem dítěti, které jste nám dobrovolně poskytli, zpracováváme v souvislosti
s poskytováním vzdělávacích a volnočasových aktivit vašemu dítěti. Osobní údaje, které nejsou nezbytné pro plnění
právní povinnosti nebo smlouvy, budou zpracovávány pouze na základě udělení souhlasu.
Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům?
Salomon Family o.p.s. není zařazena do rejstříku škol a školských zařízení, proto nemá v tuto chvíli povinnost
předávat vaše osobní údaje MŠMT. Sdělovat vaše osobní údaje bude pouze v případech, kdy to budou vyžadovat na
základě právních předpisů orgány státní správy. Zpracovávat vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte, v souvislosti
s evidencí úhrad za poskytované služby, bude také osoba, které vede účetnictví společnosti. Do osobních údajů
mohou dále nahlížet osoby, které na základě smlouvy vykonávají lektorskou činnost pro Salomon Family o.p.s. Dále
budou osobní údaje vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum narození) sdělovány poskytovatelům ubytovacích služeb
v souvislosti s pobyty dětí mimo naše vzdělávací centrum, kterých se dítě zúčastní. Seznamy se jmény dětí budou
v některých případech poskytovány také pořadatelům výstav a jiných kulturních či vzdělávacích akcí za účelem
umožnění vstupu nebo poskytnutí skupinové slevy. Jinak vaše údaje nebo údaje o vašem dítěti nebudou předávány
jiným osobám.
Budou vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte nebudou předávány osobám mimo Evropskou unii.
Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte budou zpracovávány po dobu trvání docházky vašeho dítěte do našeho
vzdělávacího centra a po jejím ukončení, kdy je doba uložení je stanovená právními předpisy. V případě zasílání
pozvánek na akce vzdělávacího centra (např. setkání absolventů) a zveřejňování fotografií, audiovizuálních záznamů
nebo prací dítěte za účelem propagace a prezentace školy i po skončení docházky dítěte.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o vás a vašem dítěti zpracováváme. Pokud
zjistíte, že vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich
opravu. Pokud máte za to, že bychom vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte neměli nadále zpracovávat, můžete
požadovat výmaz těchto osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se
stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy vaše osobní údaje nebo údaje vašeho dítěte
zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat. Dovolujeme si zdůraznit, že na základě
uplatnění těchto práv vám nehrozí žádné riziko ze strany vzdělávacího centra. Je naším zájmem zpracovávat osobní
údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když
nás na to upozorníte.